Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. The latest heritage at risk register revealed that 5,831 listed buildings, monuments,archaeological sites, and landscapes in England are at______of being lost.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The latest heritage at risk register revealed that 5,831 listed buildings, monuments, archaeological sites, and landscapes in England are at______of being lost.

  1. edge

  2. risk

  3. ease

  4. danger

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.risk in danger of = at risk of: có nguy cơ bị làm sao on the edge of: bên bờ vực (nguy hiểm) for ease of: để mà dễ Tạm dịch: Các di sản mới nhất về đăng ký rủi ro cho thấy rằng 5,831 tòa nhà, di tích được liệt kê,địa điểm khảo cổ và cảnh quan ở Anh có nguy cơ bị mất.

B.risk

in danger of = at risk of: có nguy cơ bị làm sao
on the edge of: bên bờ vực (nguy hiểm)
for ease of: để mà dễ
Tạm dịch: Các di sản mới nhất về đăng ký rủi ro cho thấy rằng 5,831 tòa nhà, di tích được liệt kê, địa điểm khảo cổ và cảnh quan ở Anh có nguy cơ bị mất.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG