Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. In 2018 there was a craze for Bitcoin mining in Vietnam due to the belief that it would bringimpressive profits.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
 In 2018 there was a craze for Bitcoin mining in Vietnam due to the belief that it would bring impressive profits.

  1. inclination

  2. fever

  3. sorrow

  4. indifference

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.indifference Từ vựng, từ trái nghĩa Giải thích: craze (n): mốt, cơn sốt inclination (n): xu hướng fever (n): cơn cảm sốt sorrow (n): sự buồn rầu, sự buồn phiền indifference (n): sự thờ ơ, sự lãnh đạm=> craze >< indifference Tạm dịch: Năm 2018 đã có một cơn sốt khai thác Bitcoin tại Việt Nam do niềm tin rằng nó sẽ mang lại lợi nhuậnấn tượng.

D.indifference

Từ vựng, từ trái nghĩa
Giải thích:
craze (n): mốt, cơn sốt
inclination (n): xu hướng fever (n): cơn cảm sốt
sorrow (n): sự buồn rầu, sự buồn phiền indifference (n): sự thờ ơ, sự lãnh đạm => craze >< indifference
Tạm dịch: Năm 2018 đã có một cơn sốt khai thác Bitcoin tại Việt Nam do niềm tin rằng nó sẽ mang lại lợi nhuận ấn tượng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. We can only give you ______ approximate number of refugees crossing the border at the moment.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG