Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Tim looks so frightened and upset. He............ something terrible.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Tim looks so frightened and upset. He............ something terrible.

  1. must experience

  2. ought to have experienced

  3. should have experienced

  4. must have experienced

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.must have experienced Cấu trúc phỏng đoán Giải thích: - Phỏng đoán ở hiện tại: must + Vo: chắc hẳn là - Phỏng đoán ở quá khứ: must + have + V.p.p: chắc hẳn đã làm gì - should + have + V.p.p: nên làm gì nhưng đã không làm - ought to + have + V.p.p: cần làm gì nhưng đã không làm Tạm dịch: Tim trông rất sợ hãi và buồn bã. Anh ấy chắc phải đã trải qua một cái gì đó khủng khiếp.

D.must have experienced

Cấu trúc phỏng đoán
Giải thích:
- Phỏng đoán ở hiện tại: must + Vo: chắc hẳn là
- Phỏng đoán ở quá khứ: must + have + V.p.p: chắc hẳn đã làm gì
- should + have + V.p.p: nên làm gì nhưng đã không làm
- ought to + have + V.p.p: cần làm gì nhưng đã không làm
Tạm dịch: Tim trông rất sợ hãi và buồn bã. Anh ấy chắc phải đã trải qua một cái gì đó khủng khiếp.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG