Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaningto each of the following questions. They stayed for hours, which tired us.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

They stayed for hours, which tired us.

  1. We are tiring from their staying for hours.

  2. That they stayed for hours made us tired.

  3. Staying for hours with us made them feel tired.

  4. We are tired so they stayed for hours.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.That they stayed for hours made us tired. Mệnh đề danh từ Giải thích: Đại từ quan hệ “which” thay thế cho cả mệnh đề đứng trước nó. tiring (adj): khiến ai thầy mệt mỏi => Câu A sai.tired (adj): cảm thấy mệt mỏi Mệnh đề danh từ có thể làm chủ ngữ trong câu: That + S + V + V Tạm dịch: Họ ở lại một vài giờ, làm chúng tôi rất mệt mỏi. B. Việc họ ở lại một vài giờ khiến chúng tôi mệt mỏi. C. Ở lại một vài giờ với chúng tôi khiến khó thấy mệt mỏi. D. Chúng tôi mệt nên họ ở lại một vài giờ. Câu C, D sai về nghĩa.

B.That they stayed for hours made us tired.

Mệnh đề danh từ
Giải thích:
Đại từ quan hệ “which” thay thế cho cả mệnh đề đứng trước nó. tiring (adj): khiến ai thầy mệt mỏi => Câu A sai. tired (adj): cảm thấy mệt mỏi
Mệnh đề danh từ có thể làm chủ ngữ trong câu: That + S + V + V
Tạm dịch: Họ ở lại một vài giờ, làm chúng tôi rất mệt mỏi.
B. Việc họ ở lại một vài giờ khiến chúng tôi mệt mỏi.
C. Ở lại một vài giờ với chúng tôi khiến khó thấy mệt mỏi.
D. Chúng tôi mệt nên họ ở lại một vài giờ.
Câu C, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG