Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. This year, so far, we .............28,000 dollars and are still counting.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

This year, so far, we .............28,000 dollars and are still counting.

  1. are raising

  2. have been raised

  3. have raised

  4. raised

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.have raised Thì hiện tại hoàn thành Giải thích: - Dấu hiệu: so far (cho đến nay) => dùng thì hiện tại hoàn thành - Cấu trúc: S + have/has + V.p.p - Ngữ cảnh: ... chúng tôi đã huy động được 28, 000 đô ... => sử dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở thểchủ động Tạm dịch: Năm nay, cho đến nay, chúng tôi đã huy động được 28.000 đô la và vẫn đang tiếp tục tính.

C.have raised

Thì hiện tại hoàn thành
Giải thích:
- Dấu hiệu: so far (cho đến nay) => dùng thì hiện tại hoàn thành
- Cấu trúc: S + have/has + V.p.p
- Ngữ cảnh: ... chúng tôi đã huy động được 28, 000 đô ... => sử dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở thể chủ động
Tạm dịch: Năm nay, cho đến nay, chúng tôi đã huy động được 28.000 đô la và vẫn đang tiếp tục tính.

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG