Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Solar energy is not widely used .............it is friendly to the environment

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Solar energy is not widely used .............it is friendly to the environment

  1. since

  2. although

  3. despite

  4. because

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.although since: kể từ, bởi vì although + mệnh đề: mặc dù, dù cho despite + danh từ/cụm danh từ: mặc dù, dù cho because: bởi vì, do Tạm dịch: Năng lượng mặt trời không được sử dụng rộng rãi mặc dù nó thân thiện với môi trường

B.although

since: kể từ, bởi vì although + mệnh đề: mặc dù, dù cho
despite + danh từ/cụm danh từ: mặc dù, dù cho because: bởi vì, do
Tạm dịch: Năng lượng mặt trời không được sử dụng rộng rãi mặc dù nó thân thiện với môi trường

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you talk to her face-to-face?” asked Bill.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG