Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. Most of the guests at the dinner party chose to dress elegantly , but one man wore jeans and a T–shirt;he was later identified as a high school teacher.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined part(s) in each of the following questions.

Most of the guests at the dinner party chose to dress elegantly, but one man wore jeans and a T–shirt; he was later identified as a high school teacher.

  1. gracefully

  2. decently

  3. gaudily

  4. unsophisticatedly

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.gaudily Từ vựng, từ trái nghĩa Giải thích: elegantly (adv): thanh lịch, tao nhã gracefully (adv): duyên dáng, yêu kiều decently (adv): đứng đắn, đoan trang gaudily (adv): phô trương, loè loẹt Không dùng “unsophisticatedly”. => elegantly >< gaudily 729 Tạm dịch: Hầu hết các vị khách trong bữa tiệc tối đều chọn cách ăn mặc thanh lịch, nhƣng có một ngƣời đàn ông mặc quần jean và áo phông; sau đó ông ấy đƣợc xác định là một giáo viên trung học.

C.gaudily

Từ vựng, từ trái nghĩa
Giải thích:
elegantly (adv): thanh lịch, tao nhã gracefully (adv): duyên dáng, yêu kiều decently
(adv): đứng đắn, đoan trang gaudily (adv): phô trương, loè loẹt Không dùng “unsophisticatedly”.
=> elegantly >< gaudily

729

Tạm dịch: Hầu hết các vị khách trong bữa tiệc tối đều chọn cách ăn mặc thanh lịch, nhƣng có một ngƣời đàn ông
mặc quần jean và áo phông; sau đó ông ấy đƣợc xác định là một giáo viên trung học.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG