Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part the needscorrection in each of the following questions. Sam found it hard to concentrate on his work because the noise.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part the needs correction in each of the following questions.

Sam found it hard to concentrate on his work because the noise.
 

  1. it

  2. concentrate

  3. work

  4. because

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.because Mệnh đề chỉ lý do Giải thích: Because + S + V = Because of + N: do, bởi vì“the noise” (tiếng ồn) là danh từ. Sửa: because => because of Tạm dịch: Sam thấy thật khó để tập trung vào công việc vì tiếng ồn.

D.because

Mệnh đề chỉ lý do
Giải thích:
Because + S + V = Because of + N: do, bởi vì “the noise” (tiếng ồn) là danh từ.
Sửa: because => because of
Tạm dịch: Sam thấy thật khó để tập trung vào công việc vì tiếng ồn.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG