Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. “You ............the report yesterday as the director won't need it until next week.”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

“You ............the report yesterday as the director won't need it until next week.”

  1. should have finished

  2. needn't have finished

  3. could have finished

  4. mustn't have finished

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.needn't have finished Modal verb Giải thích: should have done sth: lẽ ra nên làm gì needn't have done sth: lẽ ra không cần làm gì could have done sth: có thể đã làm gì mustn't have done sth: chắc đã không làm gì Tạm dịch: Bạn lẽ ra không cần phải hoàn thành báo cáo ngày hôm qua vì đạo diễn sẽ không cần đến nó cho đến tuầnsau.

B.needn't have finished

Modal verb
Giải thích:
should have done sth: lẽ ra nên làm gì needn't have done sth: lẽ ra không cần làm gì
could have done sth: có thể đã làm gì mustn't have done sth: chắc đã không làm gì
Tạm dịch: Bạn lẽ ra không cần phải hoàn thành báo cáo ngày hôm qua vì đạo diễn sẽ không cần đến nó cho đến tuần sau.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG