Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. The room is too small for us to play music in.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 48 to 50.
The room is too small for us to play music in.

  1. We could play music if the room were smaller.

  2. The room is so small that we can play music in.

  3. The room is not large enough for us to play music in.
     

  4. The room is not small enough for us to play music in.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.The room is not large enough for us to play music in. Cấu trúc câu với “enough” Giải thích: Cấu trúc: S + tobe + adj + enough + (for O) + to Vo Tạm dịch: Căn phòng quá nhỏ để chúng tôi chơi nhạc. A. Chúng tôi có thể chơi nhạc nếu căn phòng nhỏ hơn. Căn phòng nhỏ đến mức chúng ta có thể chơi nhạc. Phòngkhông đủ rộng để chúng tôi chơi nhạc.Căn phòng không đủ nhỏ để chúng tôi chơi nhạc.

C.The room is not large enough for us to play music in.

Cấu trúc câu với “enough”
Giải thích: Cấu trúc: S + tobe + adj + enough + (for O) + to Vo
Tạm dịch: Căn phòng quá nhỏ để chúng tôi chơi nhạc.
A. Chúng tôi có thể chơi nhạc nếu căn phòng nhỏ hơn. Căn phòng nhỏ đến mức chúng ta có thể chơi nhạc. Phòng không đủ rộng để chúng tôi chơi nhạc.Căn phòng không đủ nhỏ để chúng tôi chơi nhạc.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG