Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. They advised me ...............visiting the troubled south of the country.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They advised me ...............visiting the troubled south of the country.

  1. about

  2. Away

  3. against

  4. along

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.against Ta có cấu trúc “advise sb against doing sth” = “advise sb not to do sth”: khuyên ai không làm gì Tạm dịch: Họ khuyên tôi không nên đến thăm miền nam gặp khó khăn.

C. against

Ta có cấu trúc “advise sb against doing sth” = “advise sb not to do sth”: khuyên ai không làm gì
Tạm dịch: Họ khuyên tôi không nên đến thăm miền nam gặp khó khăn.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG