Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimarystress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions.

  1. confidence

  2. dependence

  3. reference

  4. conference

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

confident /'kɒnfidənt/ dependence /di'pendənt/ reference /'refrənt/ conference /'kɔnfərəns/ Ở đáp án B, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

confident /'kɒnfidənt/ dependence /di'pendənt/
reference /'refrənt/ conference /'kɔnfərəns/

Ở đáp án B, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer toeach of the questions from 35 to 39. Fish that live on the sea bottom benefit by bein...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG