Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein the position of primary stress in each of the following questions

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

  1. emergency

  2. corruption

  3. fashionable

  4. detergent

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

c.fashionable Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên Giải thích: emergency /iˈmɜːdʒənsi/ corruption /kə'rʌp∫n/ fashionable /'fæ∫nəbl/ detergent /di'tɜ:dʒənt/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

c.fashionable

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên
Giải thích:
emergency /iˈmɜːdʒənsi/ corruption /kə'rʌp∫n/
fashionable /'fæ∫nəbl/ detergent /di'tɜ:dʒənt/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG