Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions from 17 to 19. It's possible that Joanna didn't receive my message.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 17 to 19.

 It's possible that Joanna didn't receive my message. 

  1. Joanna can‟t have received my message. 

  2. Joanna might not have received my message. 

  3. Joanna may have received my message

  4. Joanna might have received my message. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Joanna might not have received my message. Cấu trúc: It‟s possible that S + didn't + V + O.: Có thể là ai đó đã không làm gì = S +mightn‟t + have V_ed/ V3: Ai đó chắc là đã không làm gì (trong quá khứ) can't haveV_ed/ V3: chắc chắn là đã không mightn't+ have V_ed/ V3: chắc là đã không may/might have V_ed/ V3: có lẽ là đã Tạm dịch: Có thể Joanna không nhận được tin nhắn của tôi. = Joanna có lẽ là đã không nhận được tin nhắn của tôi. A. Joanna chắc chắn là đã không nhận được tin nhắn của tôi. => sai về nghĩa C. Joanna có lẽ đã nhận được tin nhắn của tôi. => sai về nghĩa D. Joanna chắc là đã nhận được tin nhắn của tôi. => sai về nghĩa

B.Joanna might not have received my message. 

Cấu trúc: It‟s possible that S + didn't + V + O.: Có thể là ai đó đã không làm gì = S + mightn‟t + have V_ed/ V3: Ai đó chắc là đã không làm gì (trong quá khứ) can't have V_ed/ V3: chắc chắn là đã không mightn't + have V_ed/ V3: chắc là đã không may/ might have V_ed/ V3: có lẽ là đã
Tạm dịch: Có thể Joanna không nhận được tin nhắn của tôi.
= Joanna có lẽ là đã không nhận được tin nhắn của tôi.
A. Joanna chắc chắn là đã không nhận được tin nhắn của tôi. => sai về nghĩa
C. Joanna có lẽ đã nhận được tin nhắn của tôi. => sai về nghĩa
D. Joanna chắc là đã nhận được tin nhắn của tôi. => sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG