Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pairof sentences in the following questions. We haven't received any reply to our letter. It is such an insult.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
We haven't received any reply to our letter. It is such an insult.

  1. We see it an insult to have received no reply to our letter.

  2. We haven't received any reply to our letter yet because it is insulting.

  3. We have been insulted by the reply to our letter.

  4. We don't find it insulting for not receiving any reply to our letter.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.We see it an insult to have received no reply to our letter. Tạm dịch: Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ trả lời nào cho thưcủa chúng tôi. Đó là một sự xúc phạm. A. Chúng tôi thấy đó là một sự xúc phạm khi không nhận được trả lời cho thưcủa chúng tôi. B. Chúng tôi chưa nhận đƣợc bất kỳ thưtrả lời nào vì nó xúc phạm. C. Chúng tôi đã bị xúc phạm bởi việc trả lời cho thưcủa chúng tôi. D. Chúng tôi không thấy xúc phạm vì không nhận được bất kỳ trả lời nào cho thưcủa chúng tôi. Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

A.We see it an insult to have received no reply to our letter.

Tạm dịch:
Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ trả lời nào cho thư của chúng tôi. Đó là một sự xúc phạm.
A. Chúng tôi thấy đó là một sự xúc phạm khi không nhận được trả lời cho thư của chúng tôi.
B. Chúng tôi chưa nhận đƣợc bất kỳ thư trả lời nào vì nó xúc phạm.
C. Chúng tôi đã bị xúc phạm bởi việc trả lời cho thư của chúng tôi.
D. Chúng tôi không thấy xúc phạm vì không nhận được bất kỳ trả lời nào cho thư của chúng tôi. Câu B, C, D
không phù hợp về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Only after she ____from a severe illness did she realise the importance of good h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG