Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. My New Year's........ this year is to spend less time on Facebook and more time on myschoolwork. But I‟m not sure I will keep it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My New Year's........ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I‟m not sure I will keep it.

  1. resolution

  2. salutation

  3. wish

  4. pray

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.resolution Giải thích: resolution (n): quyết định, cách giải quyết salutation (n): lời chào wish (n): mong muốn pray (v): cầu nguyện Sau sở hữu cách “‟s” cần một danh từ. Tạm dịch: Quyết định năm mới của tôi trong năm nay là dành ít thời gian hơn cho Facebook và nhiều thời gianhơn cho việc học. Nhưng tôi không chắc chắn tôi sẽ giữ được điều đó.

A.resolution

Giải thích:
resolution (n): quyết định, cách giải quyết salutation (n): lời chào 
wish (n): mong muốn pray (v): cầu nguyện 
Sau sở hữu cách “‟s” cần một danh từ.
Tạm dịch: Quyết định năm mới của tôi trong năm nay là dành ít thời gian hơn cho Facebook và nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhưng tôi không chắc chắn tôi sẽ giữ được điều đó.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG