Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. _______ as the representative at the conference, she felt extremely proud of herself.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

 _______ as the representative at the conference, she felt extremely proud of herself. 

  1.  On choosing

  2.  Having been chosen 

  3. Be chosen

  4.  Having chosen 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Having been chosen Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ có thể rút gọn một mệnh đề về dạng: - V_ing: khi mệnh đề dạng chủ động và hai hành động xảy ra liên tiếp - Having Ved/ V3: khi mệnh đề dạng chủ động, hành động được rút gọn xảy ra trước và là nguyên nhân dẫn đếnhành động còn lại. - V_ed/ V3: khi mệnh đề dạng bị động - Having been Ved/ V3: khi mệnh đề dạng bị động, hành động đƣợc rút gọn xảy ra trước và là nguyên nhân dẫn đếnhành động còn lại. Câu đầy đủ: She had been chosen as the representative at the conference. She felt extremely proud of herself. Câu rút gọn: Having been chosen as the representative at the conference, she felt extremely proud of herself. Tạm dịch: Được chọn làm đại diện tại hội nghị, cô ấy cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.

B. Having been chosen

Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ có thể rút gọn một mệnh đề về dạng:
- V_ing: khi mệnh đề dạng chủ động và hai hành động xảy ra liên tiếp
- Having Ved/ V3: khi mệnh đề dạng chủ động, hành động được rút gọn xảy ra trước và là nguyên nhân dẫn đến hành động còn lại.
 - V_ed/ V3: khi mệnh đề dạng bị động
- Having been Ved/ V3: khi mệnh đề dạng bị động, hành động đƣợc rút gọn xảy ra trước và là nguyên nhân dẫn đến hành động còn lại.
Câu đầy đủ: She had been chosen as the representative at the conference. She felt extremely proud of herself.
Câu rút gọn: Having been chosen as the representative at the conference, she felt extremely proud of herself.
Tạm dịch: Được chọn làm đại diện tại hội nghị, cô ấy cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. 

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG