Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In some parts of the country, prices are............ than in others.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

In some parts of the country, prices are............ than in others.

  1. the highest

  2. highest

  3. higher and higher

  4. more and more high

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.higher and higher Kiến thức: Cấu trúc so sánh kép Giải thích: Cấu trúc so sánh kép: short adj-er and short adj-er / more and more + long adj: ngày càngTính từ “high” là tính từ ngắn => higher and higher Cấu trúc so sánh nhất: the + short adj-est + N => không chọn đáp án A. Tạm dịch: Ở một số vùng của đất nước, giá cả ngày càng cao hơn so với những nơi khác.

C.higher and higher

Kiến thức: Cấu trúc so sánh kép
Giải thích:
Cấu trúc so sánh kép: short adj-er and short adj-er / more and more + long adj: ngày càng Tính từ “high” là tính từ ngắn => higher and higher
Cấu trúc so sánh nhất: the + short adj-est + N => không chọn đáp án A.
Tạm dịch: Ở một số vùng của đất nước, giá cả ngày càng cao hơn so với những nơi khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you complain to the company, John?” said Peter.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG