Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of thefollowing exchanges from 25 to 26. Jane offered Jim some more chicken; however, Jim was full and seemed not to have anotherserving. Choose the best response. Jane: “Would you like some more chicken?” Jim: “___________. I'm full.”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges from 25 to 26.
Jane offered Jim some more chicken; however, Jim was full and seemed not to have another serving. Choose the best response.
Jane: “Would you like some more chicken?”
Jim: “___________. I'm full.”

  1.  Never mind. 

  2. No, I wouldn't. 

  3. No, I can't

  4. No, thanks. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.No, thanks. Jane đã mời Jim ăn thêm một ít thịt gà; tuy nhiên, Jim đã no và dường như không ăn thêm nữa. Chọn phản hồi tốtnhất. Jane: “Bạn có muốn ăn thêm một chút thịt gà không?” Jim: “___________. Tôi no rồi.” A. Đừng bận tâm đến. B. Không, tôi sẽ không. C. Không, tôi không thể. D. Không, cảm ơn. Các phản hồi A, B, C không phù hợp với ngữ cảnh.

D.No, thanks.

Jane đã mời Jim ăn thêm một ít thịt gà; tuy nhiên, Jim đã no và dường như không ăn thêm nữa. Chọn phản hồi tốt nhất.
Jane: “Bạn có muốn ăn thêm một chút thịt gà không?” Jim:
“___________. Tôi no rồi.” A. Đừng bận tâm đến.
B. Không, tôi sẽ không.
C. Không, tôi không thể.
D. Không, cảm ơn.
Các phản hồi A, B, C không phù hợp với ngữ cảnh.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG