Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't g ive the secret away by sayinganything to her.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her.

  1. ask anyone to come

  2. tell her the secret

  3. go to the party

  4. find out the secret

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.tell her the secret Từ đồng nghĩa Giải thích: give the secret away: tiết lộ bí mật ask anyone to come: yêu cầu ai đó đến tell her the secret: nói ra bí mật go to the party: đi tới bữa tiệc find out the secret: tìm ra bí mật=> give the secret away = tell her the secret Tạm dịch: Chúng ta sẽ có một bữa tiệc bất ngờ cho Susan vào thứ bảy tới, vì vậy đừng tiết lộ bí mật bằngcách nói bất cứ điều gì với cô ấy.

B.tell her the secret

Từ đồng nghĩa
Giải thích:
give the secret away: tiết lộ bí mật
ask anyone to come: yêu cầu ai đó đến tell her the secret: nói ra bí mật
go to the party: đi tới bữa tiệc find out the secret: tìm ra bí mật => give the secret away = tell her the secret
Tạm dịch: Chúng ta sẽ có một bữa tiệc bất ngờ cho Susan vào thứ bảy tới, vì vậy đừng tiết lộ bí mật bằng cách nói bất cứ điều gì với cô ấy.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: Sometimes she does not agree ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG