Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITEin meaning to the underlined part in each of the following questions from 3 to 4. When he passes the entrance exam, his parents will be walking on air .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions from 3 to 4.

When he passes the entrance exam, his parents will be walking on air.

  1. extremely happy

  2. extremely light

  3. feeling extremely unhappy

  4. feeling extremely airy

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.feeling extremely unhappy Từ vựng, thành ngữ Giải thích: float/walk on air = to feel very happy: rất vui vẻ (lâng lâng nhưđi trên mây) A. vô cùng hạnh phúc B. vô cùng nhẹ C. cảm thấy vô cùng bất hạnh D. cảm giác vô cùng thoáng đãng => be walking on air >< feeling extremely unhappy Tạm dịch: Khi anh ấy vượt qua kỳ thi tuyển sinh, bố mẹ anh ấy sẽ rất hạnh phúc.

C.feeling extremely unhappy

Từ vựng, thành ngữ
Giải thích:
float/walk on air = to feel very happy: rất vui vẻ (lâng lâng như đi trên mây)
A. vô cùng hạnh phúc B. vô cùng nhẹ
C. cảm thấy vô cùng bất hạnh D. cảm giác vô cùng thoáng đãng
=> be walking on air >< feeling extremely unhappy
Tạm dịch: Khi anh ấy vượt qua kỳ thi tuyển sinh, bố mẹ anh ấy sẽ rất hạnh phúc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of thefollowing questions. As television programmes become more popular, they seem to g...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG