Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction ineach of the following questions. It is t he job interview (A) that you should be (B) prepared to mention (C) a salary range (D).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.
 It is the job interview (A) that you should be (B) prepared to mention (C) a salary range (D).

  1. the job interview

  2. should be

  3. to mention

  4. salary range

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.t he job interview Câu nhấn mạnh Giải thích: the job interview => in the job interview Ở đây nhấn mạnh vào một thời điểm (trong cuộc phỏng vấn), do đó ta phải dùng thêm giới từ “in” Tạm dịch: Trong cuộc phỏng vấn xin việc, bạn nên chuẩn bị đề cập đến một mức lương

A.the job interview

Câu nhấn mạnh
Giải thích:
the job interview => in the job interview
Ở đây nhấn mạnh vào một thời điểm (trong cuộc phỏng vấn), do đó ta phải dùng thêm giới từ “in”
Tạm dịch: Trong cuộc phỏng vấn xin việc, bạn nên chuẩn bị đề cập đến một mức lương

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each ofthe following questions. Some snakes have hollow teeth they are called fans that they ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG