Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Peter: “Have you ever been to a live concert?” Mary: “No, I haven't. But I'd very much like to,............. .”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Peter: “Have you ever been to a live concert?”

Mary: “No, I haven't. But I'd very much like to,............. .”

  1. yet

  2. although

  3. though

  4. moreover

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.though Liên từ Giải thích: yet (adv, liên từ): chưa, cho đến bây giờ (đứng cuối câu, hoặc giữa hai vế nếu có chức năng làm liên từ) although + mệnh đề: mặc dù though: mặc dù (có thể đứng cuối câu, hoặc cũng có thể dùng nhưAlthough) moreover: thêm vào đó (đứng đầu câu) Tạm dịch: Peter: “Bạn đã bao giờ đến một buổi hòa nhạc trực tiếp chưa?” Mary: “Chưa, tôi chưa từng. Nhưng dù vậy tôi rất thích được đến........”

C.though

Liên từ
Giải thích:
yet (adv, liên từ): chưa, cho đến bây giờ (đứng cuối câu, hoặc giữa hai vế nếu có chức năng làm liên từ)
although + mệnh đề: mặc dù
though: mặc dù (có thể đứng cuối câu, hoặc cũng có thể dùng như Although)
moreover: thêm vào đó (đứng đầu câu)
Tạm dịch:
Peter: “Bạn đã bao giờ đến một buổi hòa nhạc trực tiếp chưa?” Mary:
“Chưa, tôi chưa từng. Nhưng dù vậy tôi rất thích được đến........”

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. AfterDavid _________ his homework, he went straight to bed.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG