Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. Sandra hated............ though she didn't say a word.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Sandra hated............ though she didn't say a word.

  1. photographing

  2. to being photographed

  3. being photographed

  4. being photograph

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.being photographed Cấu trúc bị động Giải thích: Chủ động: (to) hate + V.ing: ghét làm gì Bị động: (to) hate + being + V.p.p: ghét bị (ai) làm gì Ngữ cảnh: Sandra ghét bị chụp ảnh mặc dù cô ấy không nói một lời. => sử dụng cấu trúc bị động. Tạm dịch: Sandra ghét bị chụp ảnh mặc dù cô ấy không nói một lời.

C.being photographed

Cấu trúc bị động
Giải thích:
Chủ động: (to) hate + V.ing: ghét làm gì
Bị động: (to) hate + being + V.p.p: ghét bị (ai) làm gì
Ngữ cảnh: Sandra ghét bị chụp ảnh mặc dù cô ấy không nói một lời. => sử dụng cấu trúc bị động.
Tạm dịch: Sandra ghét bị chụp ảnh mặc dù cô ấy không nói một lời.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG