Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. We run a very tight ship here, and we expect all our employees to be at their desks by eighto'clock and take good care of their own business.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We run a very tight ship here, and we expect all our employees to be at their desks by eight o'clock and take good care of their own business.

  1. have a good voyage

  2. organize things inefficiently

  3. run faster than others

  4. manage an inflexible system

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.organize things inefficiently run a very tight ship (idiom): điều hành rất tốt A. have a good voyage (v): có một chuyến đi biển vui vẻ B. organize things inefficiently (v): tổ chức mọi thứ không hiệu quả C. run faster than others (v): chạy nhanh hơn người khác D. manage an inflexible system (v): quản lí một hệ thống không linh hoạt=> run a very tight ship >< organize things inefficiently Tạm dịch: Chúng tôi điều hành mọi thứ ở đây rất tốt, và chúng tôi hi vọng tất cả các nhân viên của mình sẽ vàobàn làm việc lúc 8 giờ và làm tốt công việc của họ

B.organize things inefficiently

run a very tight ship (idiom): điều hành rất tốt
A. have a good voyage (v): có một chuyến đi biển vui vẻ
B. organize things inefficiently (v): tổ chức mọi thứ không hiệu quả
C. run faster than others (v): chạy nhanh hơn người khác
D. manage an inflexible system (v): quản lí một hệ thống không linh hoạt => run a very tight ship >< organize things inefficiently
Tạm dịch: Chúng tôi điều hành mọi thứ ở đây rất tốt, và chúng tôi hi vọng tất cả các nhân viên của mình sẽ vào bàn làm việc lúc 8 giờ và làm tốt công việc của họ

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG