Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning tothe underlined word(s) in each of the following questions. The employee's claim of being out with the flu did not seem very plausible because he returned from sickleave with a deep tan.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
The employee's claim of being out with the flu did not seem very plausible because he returned from sick leave with a deep tan.

  1. tactful

  2. vulnerable

  3. inattentive

  4. unreasonable

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.unreasonable A. tactful (adj): khéo léo B. vulnerable (adj): dễ bị tổn thương C. inattentive (adj): không chú ý D. unreasonable (adj): không chính đáng >< plausible (adj): khả thi Tạm dịch: Lí do xin nghỉ do cúm của nhân viên ấy có vẻ không khả thi lắm vì cậu ta quay trở lạilàm việc với một làn da nâu.

D. unreasonable

A. tactful (adj): khéo léo
B. vulnerable (adj): dễ bị tổn thương
C. inattentive (adj): không chú ý
D. unreasonable (adj): không chính đáng >< plausible (adj): khả thi
Tạm dịch: Lí do xin nghỉ do cúm của nhân viên ấy có vẻ không khả thi lắm vì cậu ta quay trở lại làm việc với một làn da nâu.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG