Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. If you do what you tell others, they ________ in you.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

 If you do what you tell others, they ________ in you. 

  1. believe

  2. won‟t believe

  3. will believe 

  4. would believe

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.will believe - Dấu hiệu: mệnh đề chứa “if” chia thì hiện tại đơn (do want) - Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tƣơng lai. - Công thức chung: If + S + V (thì hiện tại đơn) + O, S + will/won't + V(nguyên thể) + O.Tạm dịch: Nếu bạn làmnhững gì bạn nói với người khác, họ sẽ tin bạn.

C.will believe 

- Dấu hiệu: mệnh đề chứa “if” chia thì hiện tại đơn (do want)
- Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tƣơng lai.
- Công thức chung: If + S + V (thì hiện tại đơn) + O, S + will/won't + V(nguyên thể) + O.Tạm dịch: Nếu bạn làm những gì bạn nói với người khác, họ sẽ tin bạn. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG