Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. I'm said to be.................. my brother is.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I'm said to be.................. my brother is.

  1. nowhere like so ambitious as

  2. nothing near as ambitious as

  3. nothing as ambitious as

  4. nowhere near as ambitious as

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.nowhere near as ambitious as Cụm từ, so sánh bằng Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh bằng: as + adj/adv + as Ta có cụm “nowhere near”: chắc chắn không, còn lâu mới... Tạm dịch: Tôi được cho là không tham vọng nhưanh trai tôi

D.nowhere near as ambitious as

Cụm từ, so sánh bằng
Giải thích:
Ta có cấu trúc so sánh bằng: as + adj/adv + as
Ta có cụm “nowhere near”: chắc chắn không, còn lâu mới...
Tạm dịch: Tôi được cho là không tham vọng như anh trai tôi

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinedword(s) in each of the following questions. All children can attend without paying fe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG