Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. May had her room painted black. It looks dark and dreary. She................ another colour.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

May had her room painted black. It looks dark and dreary. She................ another colour.

  1. should have chosen

  2. must choose

  3. should choose

  4. must have chosen

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.should have chosen Modal verb Giải thích: should have done sth: lẽ ra nên làm gì must do sth: phải làm gì should do sth: nên làm gì must have done sth: chắc hẳn đã làm gì Tạm dịch: May đã sơn phòng màu đen. Nó trông tối và thê lương. Cô ấy lẽ ra nên chọn màu khác.

A.should have chosen

Modal verb
Giải thích:
should have done sth: lẽ ra nên làm gì must do sth: phải làm gì
should do sth: nên làm gì must have done sth: chắc hẳn đã làm gì
Tạm dịch: May đã sơn phòng màu đen. Nó trông tối và thê lương. Cô ấy lẽ ra nên chọn màu khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG