Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Rita is not _________ of doing this work - she should change her class.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Rita is not _________ of doing this work - she should change her class. 

  1. capable

  2. possible

  3. suitable

  4. habitual

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.capable A. capable (adj): có khả năng B. possible (adj): có thể C. suitable (adj): phù hợp, thích hợp => to be capable of + V_ing: có khả năng làm gì Tạm dịch: Rita không có khả năng làm việc này - cô ấy nên chuyển lớp.

A.capable

A. capable (adj): có khả năng
B. possible (adj): có thể 
C. suitable (adj): phù hợp, thích hợp 
=> to be capable of + V_ing: có khả năng làm gì
Tạm dịch: Rita không có khả năng làm việc này - cô ấy nên chuyển lớp.

2

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG