Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correctionin the following questions. Some of the jobs described in the job interview were writing essays , correcting papers, and r eportstypin g.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following questions.

Some of the jobs described in the job interview were writing essays, correcting papers, and reports typing.

  1. essays

  2. were

  3. reports typing

  4. described

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.reports typing Cấu trúc song song Giải thích: Khi thông tin được đưa ra trong câu dưới dạng liệt kê ( writing essays, correcting papers) thì các thành phần đượcliệt kê phải tương ứng với nhau về từ loại. Sửa: reports typing => typing reports Tạm dịch: Một số công việc được mô tả trong cuộc phỏng vấn xin việc là viết tiểu luận, sửa bài và đánh máy bàibáo cáo.

C.reports typing

Cấu trúc song song
Giải thích:
Khi thông tin được đưa ra trong câu dưới dạng liệt kê ( writing essays, correcting papers) thì các thành phần được liệt kê phải tương ứng với nhau về từ loại. Sửa: reports typing => typing reports
Tạm dịch: Một số công việc được mô tả trong cuộc phỏng vấn xin việc là viết tiểu luận, sửa bài và đánh máy bài báo cáo.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG