Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. Everyone likes him, .................?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Everyone likes him, .................?

  1. doesn't he

  2. doesn't she

  3. don't they

  4. don't you

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.don't they Câu hỏi đuôi Giải thích: Khi chủ ngữ là “everyone” thì câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they” Vế trước là câu khẳng định, do đó câu hỏi đuôi là phủ định, ta dùng trợ động từ “don‟t” Tạm dịch: Mọi người đều thích anh ấy, đúng không?

C. don't they

Câu hỏi đuôi
Giải thích:
Khi chủ ngữ là “everyone” thì câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they”
Vế trước là câu khẳng định, do đó câu hỏi đuôi là phủ định, ta dùng trợ động từ “don‟t”
Tạm dịch: Mọi người đều thích anh ấy, đúng không?

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG