Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of thefollowing exchanges. John and Mary are having dinner at her house. John: “This dish is really delicious!” Mary: “……………. . It's called Yakitori, and it's made with chicken livers.”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges. 

John and Mary are having dinner at her house.
John: “This dish is really delicious!”
Mary: “……………. . It's called Yakitori, and it's made with chicken livers.” 

  1. I guess you're right. 

  2. It's my pleasure. 

  3. Sure, I'll be glad to. 

  4. I'm glad you like it. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.I'm glad you like it. John và Mary đang ăn tối ở nhà cô ấy (nhà của Mary). John: “Món này rất ngon.” Mary: “…….. . Nó có tên là Yakitori, và nó được làm từ gan gà.” A. Mình đoán là cậu đúng rồi B. Thật hân hạnh/Không có gì đâu C. Chắc chắn rồi, mình cũng sẽ vui D. Mình vui vì cậu thích nó Các phản hồi A, B, C không phù hợp. Tạm dịch: John và Mary đang ăn tối ở nhà cô ấy (nhà của Mary). John: “Món này rất ngon.” Mary: “Mình vui vì cậu thích nó. Nó có tên là Yakitori, và nó được làm từ gan gà.”

D. I'm glad you like it. 

John và Mary đang ăn tối ở nhà cô ấy (nhà của Mary).
John: “Món này rất ngon.”
Mary: “…….. . Nó có tên là Yakitori, và nó được làm từ gan gà.”
A. Mình đoán là cậu đúng rồi
B. Thật hân hạnh/Không có gì đâu
C. Chắc chắn rồi, mình cũng sẽ vui
D. Mình vui vì cậu thích nó
Các phản hồi A, B, C không phù hợp.
Tạm dịch: John và Mary đang ăn tối ở nhà cô ấy (nhà của Mary).
John: “Món này rất ngon.”
Mary: “Mình vui vì cậu thích nó. Nó có tên là Yakitori, và nó được làm từ gan gà.”

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG