Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Pat, put all your toys away............... someone slips and falls on them.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Pat, put all your toys away............... someone slips and falls on them.

  1. otherwise

  2. in case

  3. provided that

  4. so long as

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.in case Liên từ Giải thích: A. otherwise: nếu không thì (trước đó phải có dấu phẩy) B. in case: trong trường hợp, phòng khi C. provided that: nếu D. so long as: chỉ khi Tạm dịch: Pat, cất hết đồ chơi đi phòng khi có ai bị trượt và ngã lên chúng.

B.in case

Liên từ
Giải thích:
A. otherwise: nếu không thì (trước đó phải có dấu phẩy) B. in case: trong trường hợp, phòng khi
C. provided that: nếu D. so long as: chỉ khi
Tạm dịch: Pat, cất hết đồ chơi đi phòng khi có ai bị trượt và ngã lên chúng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The government decided to pull down the old b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG