Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. There are many ...............history books in our library.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

There are many ...............history books in our library.

  1. American interesting old

  2. interesting old American

  3. old American interesting

  4. interesting American old

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.interesting old American Tạm dịch: “Có rất nhiều cuốn sách cổ thú vị về lịch sử nước Mỹ ở thưviện của chúng ta.”

B.interesting old American

Tạm dịch: “Có rất nhiều cuốn sách cổ thú vị về lịch sử nước Mỹ ở thư viện của chúng ta.”
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG