Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of thefollowing exchanges. Jimmy asked Lily about her friend. Jimmy: “Would you mind telling me where Tom works?” Lily said “ .................”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
 Jimmy asked Lily about her friend.
Jimmy: “Would you mind telling me where Tom works?” Lily said “ .................”

  1. No, of course not.

  2. Yes, I would

  3. Never mind.

  4. Well, he works in a hospital.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Well, he works in a hospital. Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: Jimmy hỏi Lily về bạn của cô ấy. Jimmy: “Bạn có phiền nói cho tôi biết Tom làm việc ở đâu không?” – Lily: “ ...............” A. Không, tất nhiên là không. B. Có, tôi sẽ C. Đừng bận tâm. D. Ừm, anh ấy làm việc trong một bệnh viện.

D.Well, he works in a hospital.

Văn hoá giao tiếp
Tạm dịch:
Jimmy hỏi Lily về bạn của cô ấy.
Jimmy: “Bạn có phiền nói cho tôi biết Tom làm việc ở đâu không?” – Lily: “ ...............”
A. Không, tất nhiên là không. B. Có, tôi sẽ
C. Đừng bận tâm. D. Ừm, anh ấy làm việc trong một bệnh viện.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG