Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. ................her fiction describes women in unhappy marriage.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

................her fiction describes women in unhappy marriage.

  1. Many of

  2. A large number of

  3. Much of

  4. A few of

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Much of Từ vựng Giải thích: “fiction” là danh từ không đếm được, do đó ở đây ta chỉ có thể dùng “Much of”. “Many of”, “A large number of”, “A few of” đều dùng với danh từ đếm được. Tạm dịch: Phần lớn tiểu thuyết của cô mô tả phụ nữ trong hôn nhân không hạnh phúc.

C.Much of

Từ vựng
Giải thích:
“fiction” là danh từ không đếm được, do đó ở đây ta chỉ có thể dùng “Much of”. “Many of”, “A large number of”,
“A few of” đều dùng với danh từ đếm được.
Tạm dịch: Phần lớn tiểu thuyết của cô mô tả phụ nữ trong hôn nhân không hạnh phúc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG