Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Peter lost the race because he ..............petrol on the last lap.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Peter lost the race because he ..............petrol on the last lap.

  1. put out of

  2. got out of

  3. made out of

  4. ran out of

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.ran out of Giải thích: A. put out of: đưa ra khỏi B. got out of: bỏ ra khỏi C. made out of: làm từ D. ran out of: hết Tạm dịch: Peter thua cuộc đua vì anh ấy hết xăng ở vòng đua cuối cùng.

D.ran out of

Giải thích:
A. put out of: đưa ra khỏi B. got out of: bỏ ra khỏi
C. made out of: làm từ D. ran out of: hết
Tạm dịch: Peter thua cuộc đua vì anh ấy hết xăng ở vòng đua cuối cùng.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG