Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in thepronunciation of the underlined part in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions.

  1. hoped

  2. looked

  3. admired

  4. missed

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.admir ed Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm đuôi “ed”: - Phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/. - Phát âm là /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/. - Phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.hoped /həʊpt/ looked /lʊkt/admired /ədˈmaɪə(r)d/ missed /mɪst/ Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/.

C.admired

Phát âm “ed”
Giải thích:
Quy tắc phát âm đuôi “ed”:
- Phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.
- Phát âm là /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
- Phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại. hoped /həʊpt/ looked /lʊkt/ admired /ədˈmaɪə(r)d/ missed /mɪst/
Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /d/, còn lại phát âm là /t/.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If the weather............. so bad, we would have gone out.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG