Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 15 to 16. Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 15 to 16.
Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth. 

  1. separated

  2. shared

  3. marked

  4. hidden

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.shared universal (adj): phổ biến, của chung A. separated (adj): bị tách ra B. shared (adj): được chia sẻ chung C. marked (adj): được đánh dấu D. hidden (adj): bị giấu đi => universal (adj): phổ biến, của chung = shared (adj): được chia sẻ chung Tạm dịch: Những vấn đề nhưnông nổi và thiếu kinh nghiệm là đặc điểm chung của tuổi trẻ.

B.shared

universal (adj): phổ biến, của chung
A. separated (adj): bị tách ra
B. shared (adj): được chia sẻ chung
C. marked (adj): được đánh dấu
D. hidden (adj): bị giấu đi
=> universal (adj): phổ biến, của chung = shared (adj): được chia sẻ chung
Tạm dịch: Những vấn đề như nông nổi và thiếu kinh nghiệm là đặc điểm chung của tuổi trẻ. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG