Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Galileo proved that the earth.............. round the sun.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Galileo proved that the earth.............. round the sun.

  1. goes

  2. went

  3. is going

  4. was going

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.goes Thì hiện tại đơn Giải thích: - Dùng thì hiện tại đơn để nói về chân lý, sự thật hiển nhiên. - Cấu trúc: S + V(s,es) Tạm dịch: Galileo đã chứng minh rằng trái đất xoay quanh mặt trời.

A.goes

Thì hiện tại đơn
Giải thích:
- Dùng thì hiện tại đơn để nói về chân lý, sự thật hiển nhiên.
- Cấu trúc: S + V(s,es)
Tạm dịch: Galileo đã chứng minh rằng trái đất xoay quanh mặt trời.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSESTin meaning to the underlined part in each of the following questions from 1 to 2. I'm all in favor o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG