Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs fromthe other three in pronunciation in each of the following questions from 3 to 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions from 3 to 4:

  1. knowledge

  2. careful

  3. arrive

  4. happen

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.arrive A. knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ B. careful /ˈkeəfl/ C. arrive /əˈraɪv/ D. happen /ˈhæpən/Quy tắc: - Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. - Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất

C.arrive

A. knowledge /ˈnɒlɪdʒ/
B. careful /ˈkeəfl/
C. arrive /əˈraɪv/
D. happen /ˈhæpən/Quy tắc:
- Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
- Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. They always kept on good............. with their next-door neighbors for the chi...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG