Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinedword(s) in each of the following questions. The palace was badly damaged by fire, but was eventually restored to its original splendor.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

The palace was badly damaged by fire, but was eventually restored to its original splendor. 

  1. renovated

  2. refurbished

  3. strengthened

  4. devastated

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.devastated be restored (v): được tu sửa, khôi phục A. renovated: được cải tạo B. refurbished: được tân trang C. strengthened: được làm cho kiên cố, vững chắc D. devastated: bị phá hủy => be restored >< be devastated Tạm dịch: Cung điện đã bị hưhại nặng nề bởi vụ cháy, nhưng cuối cùng đã được khôi phục lại vẻ tráng lệ ban đầu.

D.devastated

be restored (v): được tu sửa, khôi phục
A. renovated: được cải tạo
B. refurbished: được tân trang
C. strengthened: được làm cho kiên cố, vững chắc
D. devastated: bị phá hủy
=> be restored >< be devastated
Tạm dịch: Cung điện đã bị hư hại nặng nề bởi vụ cháy, nhưng cuối cùng đã được khôi phục lại vẻ tráng lệ ban đầu.
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Tom regrets............... too much time............. computer games last night.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG