Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. It is stated that we are now in the first stages of a battle for the ..............of life on the earth.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It is stated that we are now in the first stages of a battle for the ..............of life on the earth.
 

  1. responsibility

  2. reservation

  3. sustainability

  4. purification

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.sustainability responsibility (n): trách nhiệm reservation (n): sự đặt chỗ trước sustainability (n): sự bền vững purification (n): sự làm sạch, sự tinh lọc Tạm dịch: Họ tuyên bố rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu tiên của một trận chiến vì sự bền vững của sự sốngtrên trái đất.

C.sustainability

responsibility (n): trách nhiệm reservation (n): sự đặt chỗ trước
sustainability (n): sự bền vững purification (n): sự làm sạch, sự tinh lọc
Tạm dịch: Họ tuyên bố rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu tiên của một trận chiến vì sự bền vững của sự sống trên trái đất. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combineseach pair of sentences in the following questions. George graduated with a good degree. However, he joine...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG