Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in eachof the following questions. My brother and I g o sometimes swimming together with our uncle's family.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

My brother and I go sometimes swimming together with our uncle's family. 

  1. My brother

  2. go sometimes

  3. together 

  4. uncle‟s family 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.go sometimes Trong thì hiện tại đơn: trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường Sửa: go sometimes => sometimes go Tạm dịch: Anh trai tôi và tôi thỉnh thoảng đi bơi cùng với gia đình chú của chúng tôi.

B.go sometimes

Trong thì hiện tại đơn: trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường
Sửa: go sometimes => sometimes go
Tạm dịch: Anh trai tôi và tôi thỉnh thoảng đi bơi cùng với gia đình chú của chúng tôi. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG