Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Mr. Paulson has three daughters of............. age, which concerns him much.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mr. Paulson has three daughters of............. age, which concerns him much.

  1. married

  2. marriageable

  3. marrying

  4. unmarried

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.marriageable Giải thích: married (adj): đã kết hôn marriageable (adj): đủ tuổi kết hôn marry (v): kết hôn unmarried (adj): chưa lập gia đình, độc thân Tạm dịch: Ông Paulson có ba cô con gái trong độ tuổi kết hôn, điều khiến ông bận tâm nhiều.

B.marriageable

Giải thích:
married (adj): đã kết hôn marriageable (adj): đủ tuổi kết hôn
marry (v): kết hôn unmarried (adj): chưa lập gia đình, độc thân
Tạm dịch: Ông Paulson có ba cô con gái trong độ tuổi kết hôn, điều khiến ông bận tâm nhiều.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG