Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. Applications _______ in after 30 April will not be considered.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Applications _______ in after 30 April will not be considered. 

  1. sent

  2. v

  3. that is sent

  4. which sent 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.sent Mệnh đề quan hệ đƣợc rút gọn về dạng (bỏ đại từ quan hệ): - Ved/ V3: khi mệnh đề đó ở dạng bị động - to V: khi trƣớc danh từ là “the only/ first/ second/ so sánh nhất …) => dạng bị động: to + be + Ved/ V3. Câu đầyđủ: Applications which are sent in after 30 April will not be considered. Câu rút gọn: Applications sent in after 30 April will not be considered. Tạm dịch: Các đơn xin việc được gửi sau ngày 30 tháng 4 sẽ không được xem xét.

A.sent

Mệnh đề quan hệ đƣợc rút gọn về dạng (bỏ đại từ quan hệ):
- Ved/ V3: khi mệnh đề đó ở dạng bị động
- to V: khi trƣớc danh từ là “the only/ first/ second/ so sánh nhất …) => dạng bị động: to + be + Ved/ V3. Câu đầy đủ: Applications which are sent in after 30 April will not be considered.
 Câu rút gọn: Applications sent in after 30 April will not be considered.
Tạm dịch: Các đơn xin việc được gửi sau ngày 30 tháng 4 sẽ không được xem xét.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG