Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. We should avoid .............personal questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We should avoid .............personal questions.

  1. ask

  2. .to going

  3. asking

  4. to ask

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.asking Cấu trúc ngữ pháp: avoid doing something: tránh làm điều gì Tạm dịch: Chúng ta nên tránh hỏi những câu hỏi riêng tư.

C.asking

Cấu trúc ngữ pháp: avoid doing something: tránh làm điều gì
Tạm dịch: Chúng ta nên tránh hỏi những câu hỏi riêng tư.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. How on earth could they do away with a lov...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG