Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Mike came across his old friend - Maria while he _______ along the street.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mike came across his old friend - Maria while he _______ along the street.

  1. had walked

  2. would walk

  3. was walking 

  4. walked 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.was walking Cách dùng: - Thì quá khứ tiếp diễn dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật sự việc hoặc thời giansự vật hay sự việc đó diễn ra. Công thức chung: S + was/ were + Ving. - Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra (chia thì quá khứ tiếp diễn) thì có một hành độngkhác xem vào (chia thì quá khứ đơn) Công thức: S + V_ed/V cột 2 + while + S + was/ were + V_ing. Tạm dịch: Mike tình cờ gặp người bạn cũ của mình - Maria khi anh đang đi trên đường.

C.was walking 

Cách dùng:
- Thì quá khứ tiếp diễn dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật sự việc hoặc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.
Công thức chung: S + was/ were + Ving.
- Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra (chia thì quá khứ tiếp diễn) thì có một hành động khác xem vào (chia thì quá khứ đơn)
Công thức: S + V_ed/V cột 2 + while + S + was/ were + V_ing.
Tạm dịch: Mike tình cờ gặp người bạn cũ của mình - Maria khi anh đang đi trên đường. 

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG