Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. The old market is said _________in a fire two years ago.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The old market is said _________in a fire two years ago. 

  1. to be destroyed

  2. to have destroyed 

  3. to have been destroyed

  4. to be destroying 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.to have been destroyed Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt Giải chi tiết: Dấu hiệu: “two years ago” (2 năm trƣớc) Công thức: S + am/is/are + said + to have + P2 Chủ ngữ “The old market” (Chợ cũ), động từ “destroy” (phá hủy) => câu bị động Công thức dạng bị động: S + am/is/are + said + to have been + P2 Tạm dịch: Chợ cũ được cho là đã bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn hai năm trước.

C.to have been destroyed

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt Giải 
chi tiết: 
Dấu hiệu: “two years ago” (2 năm trƣớc)
Công thức: S + am/is/are + said + to have + P2
Chủ ngữ “The old market” (Chợ cũ), động từ “destroy” (phá hủy) => câu bị động
Công thức dạng bị động: S + am/is/are + said + to have been + P2
Tạm dịch: Chợ cũ được cho là đã bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn hai năm trước.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG